Kierownik Budowy

Kierownik budowy jest jednym z uczestników procesu budowlanego według obowiązującego w Polsce prawa budowlanego (USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami). Pozostali uczestnicy procesu budowlanego to inwestor, projektant oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Kierownik budowy – obowiązki

Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez Kierownika Budowy. Odpowiedzialność za zorganizowanie procesu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie opracowania projektu budowlanego, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru robót budowlanych, zatrudnieniu inspektora nadzoru inwestorskiego – spoczywa na inwestorze.

Obowiązki kierownika budowy:

Do elementarnego zakresu obowiązków kierownika budowy należą m.in.:

 • przejęcie od inwestora terenu budowy (na podstawie protokołu)
 • stosowne zabezpieczenie terenu budowy
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
 • zorganizowanie budowy
 • kierowanie budową zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa
 • koordynacja realizacji zadań BHP
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie w trakcie robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu
 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy
 • zgłaszanie inwestorowi do kontroli lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających
 • zapewnienie dokonania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
 • uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
 • przekazanie inwestorowi wymaganych prawem budowlanym oświadczeń

Prawa kierownika budowy:

 1. występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy
 2. ustosunkowanie się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

UWAGA! Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego jest zabronione.

Funkcję kontrolną nad kierownikiem budowy sprawuje inspektor nadzoru inwestorskiego:

 • inspektor nadzoru ma prawo wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zakres poleceń: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
 • inspektor nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
Kosztorysy inwestorskie | Energia elektryczna | Nasierowski