A A A
Kierownik budowy jest jednym z uczestników procesu budowlanego według obowiązującego w Polsce prawa budowlanego (USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami). Pozostali uczestnicy procesu budowlanego to inwestorprojektant oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
 

Kierownik Budowy

Kierownik budowy 28.07.2014

Main Menu

Kierownik budowy
Nadzór nad kierownikiem budowy
Kontakt

Członek MIIB

Członek MIIB
Kierownik budowy
09.02.2006.
Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez Kierownika Budowy. Odpowiedzialność za zorganizowanie procesu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie opracowania projektu budowlanego, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru robót budowlanych, zatrudnieniu inspektora nadzoru inwestorskiego – spoczywa na inwestorze.

Obowiązki kierownika budowy:

Do elementarnego zakresu obowiązków kierownika budowy należą m.in.:

 • przejęcie od inwestora terenu budowy (na podstawie protokołu)
 • stosowne zabezpieczenie terenu budowy
 • prowadzenie dokumentacji budowy
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
 • zorganizowanie budowy
 • kierowanie budową zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa
 • koordynacja realizacji zadań BHP
 • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie w trakcie robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu
 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy
 • zgłaszanie inwestorowi do kontroli lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających
 • zapewnienie dokonania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
 • uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
 • przekazanie inwestorowi wymaganych prawem budowlanym oświadczeń

Prawa kierownika budowy:
 1. występowanie do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy
 2. ustosunkowanie się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

UWAGA! Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego jest zabronione.


Funkcję kontrolną nad kierownikiem budowy sprawuje inspektor nadzoru inwestorskiego:

 • inspektor nadzoru ma prawo wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zakres poleceń: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
 • inspektor nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Zmieniony ( 14.04.2008. )
 
 
TOP
Nasierowski
Kierownik budowy

Energia elektryczna
Joomla template powered by